Észrevételek a Mai Ige című kiadvánnyal kapcsolatosan

Mottó: „Vigyázzatok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés
(filozófia) és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint,
és nem a Krisztus szerint való.” (Kolossé 2:8)

 

Bevezetés

Ismeretessé vált a magyar vallásos nép, valamint az evangéliumi hívők köreiben is a
Keresztyén Média UCB Hungary alapítvány által negyedévente kiadott áhítatos füzet, a Mai
Ige. Ez a kiadvány magyar nyelvű napi elmélkedéseket tartalmaz, melyek eredetijét angol
nyelven Bob Gass, de mellette Debby Gass és Ruth Gass Halliday írják. (Bob Gass munkásságának, és a Mai Igének rövid története a következő honlapon olvasható: http://maiige.hu/a_mai_ige_tortenete.)

Eleinte kevesekhez jutott el ez az írás, majd az évek során egyre inkább tudomást szereztek róla a különböző felekezetek, missziók. Közérthetősége és gyakorlatias magyarázatai miatt utat talált a betegágyakhoz, még a börtönökbe is, de különös célcsoportok lettek még a művelt vallásos emberek, vállalkozók, cégek vezetői, irodai munkát végzők, vagy a középiskolás és egyetemista fiatalok.

Mára a 2012. második negyedévi kiadvány szerint 88.000 magyar emberhez juthat el a Mai Ige. Az áhítatos füzet mellett egy ún. Győzelem sorozatot is megjelentet az Alapítvány, melyben Bob Gass-nek egy-egy témában összegyűjtött írásai találhatóak (pl. Győzelem a függőség felett, Győzelem a harag felett stb.).

Személyes tapasztalatom volt, hogy mikor eleinte kezembe adták ezt a füzetet, egy-egy jó igei meglátás mellett újra meg újra belebotlottam a Bibliától idegen gondolkodásmódba. Nem tudtam olvasni, idegen volt, és másoknak sem ajánlottam, bár nem tudtam konkrétabb érveket felhozni.

Miután az eltelt évek során egyre több gyülekezetben, misszióban találkoztam ezzel a kiadvánnyal, amit rendszeres olvasói az „egekig felmagasztaltak”, még inkább gyanússá vált számomra. Vajon ennyire nagy áldás fakad egy új áhítatos füzet nyomán? Vajon világos bibliai látás és tiszta tanításon alapuló gyakorlati útmutatás jellemezné? Kritikát igen keveset hallottam felőle, azt is csak néhány tételmondatban. Nekem az elég volt.

Azonban sok jóhiszemű hívő testvéremnek nem volt elég. Nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg a kegyelemből (és felelős szolgálatuk végzésének céljából) Istentől világosabb látást kapott elöljáróik figyelmeztető szavait. Pedig több, általam tisztelt és szeretett hívő testvérem, és Igével is szolgáló munkatársam kijelentette, hogy nem biblikus a Mai Ige füzet, és hogy nem ajánlja senkinek. Erre a hívő nép különböző csoportjai nemtörődöm vállvonással, vagy heves ellenállással, és a füzet iránti makacs ragaszkodással válaszoltak. Ez nagyon elszomorított és féltő szeretettel elgondolkodtatott, hogy részletesebben utánajárjak a Mai Ige áhítatos füzet tanításának, hátterének. Végül az Úrtól kapott indításra, és a Tőle kapott világosság, rész szerint való ismeret által írtam meg ezt az írást.

Célom nem emberek befeketítése, nem irigy, értelmetlen kritizálás, támadás, hanem féltő szeretetből fakadó testvéri figyelmeztetés, de nem felülről! A testvéreim, felebarátaim mellé ülve, az Úr Jézus Krisztus kegyelmes munkájában bízva, szeretnék a következőkben rámutatni, miért veszélyes a Mai Ige áhítatos könyvet olvasni.

Hogyan fogalmazza meg célját a Mai Ige kiadója?

A 2012. negyedik negyedévi füzetben az utolsó lap belső oldalán olvashatjuk a rövid, tömör összefoglalást: „Célunk, hogy Isten aktuális üzenetével elérjük az embereket, és örökkévaló változást hozzunk az életükbe.”

Isten üzenete mindig aktuális, erről maga az Úr gondoskodik. Csakhogy eszközeinek, szolgáinak hűségesen, változtatás, hozzátétel vagy elvétel nélkül kell az Igét tovább adni.

Ilyenkor az evangélium egyeseket megkeményít, s „halál illata lesz halálra” (2Kor 2:16), míg másoknak az üdvösségét jelenti – ezek az örökkévaló változások követik a Biblia evangéliumának tiszta hirdetését. Ehhez nem kell embernek erőlködnie, nem is szabad. De vajon a kitűzött cél megvalósul a Mai Ige esetében? Vajon valóban ez a cél vezérli a Mai Ige áhítatos gondolatainak íróját? Vajon ő maga tudja, hogy mi az Isten aktuális üzenete? Hisz annak erejében, Isten hatalmában?

Látni fogjuk, hogy a Mai Ige kiadvány nem a Biblia szerinti pontokra helyezi a hangsúlyt üzenetében. Emiatt semmiképpen sem tekinthető a Biblia üzenetét pontosan átadó csatornának, mert áthangszereli, hamis hangokkal és hangsúlyokkal látja el, torzítja azt. Belekever jó adag humanizmust, New Age-gondolatokat, humanista pszichológiát, ökumenikus gondolkodás-fertőzést, karizmatikus tévelygést és nagy csokor különféle tévtanítót. Isten azonban az Ő dicsőségét másnak nem adja! „...akinél pedig az én Igém van, beszélje az én Igémet igazán/hűséggel! Mi köze van a polyvának a búzával? – azt mondja az Úr.” (Jeremiás 23:28)

Felhasznált Biblia-fordítások

Legelőször érdemes megfigyelnünk, hogy milyen Biblia-fordításokra támaszkodik Bob Gass. Feltűnő jelenség a modernkori tévtanítók (pl. Rick Warren, Bill Hybels stb.) körében, hogy szándékosan modern, pontatlan, helytelen (el)fordításokat használnak céljaik elérése érdekében. Például a Példabeszédek könyvének egyes verseit bizonyos Biblia-fordítások menedzsment megfogalmazással tálalják, nem véletlenül. Bob Gass-nél is megfigyelhető, milyen sok fordítást használ, és nagyon gyakran tetten érhető, hogy az egyes magyarázataihoz miért éppen az adott fordítást választotta.

Többek között olyan hibás, téves fordításokat használ, mint az Amplified Bible, Contemporary English Version, New American Standard, New International Version, New King James Version, New Living Translation, The Living Bible és a New Age-fordítás The Message (pl. Gal 6:4-5 (2009. július 9.)

Mit mond a Mai Ige a megtérésről, az üdvösség útjáról?

Még a 2009. harmadik negyedévi füzetben az utolsó előtti oldalon A 4 legfontosabb igazság, amit tudnod kell! cím alatt négy pontban találjuk összefoglalva. Ha megnézzük, nem bontja ki a kifejezést, hogy mit jelent az, hogy „Isten szeret téged”. Arról beszél, hogy csodálatos terve van az ember életével. Az ember bűnösségéről nagyon gyenge tanítást kapunk, nemcsak itt, hanem általában a füzetekben. Az itt használt „elfordult Istentől és nem hallgatott rá” kifejezések nagyon gyengék. A hitetlenségről, törvényszegésről, lázadásról, sátánnak való hitelt adásról, teljesen romlott természetről szó sincs. A bűn következményéről, a halálról, a kárhozatról sincs szó, ahogyan általában a napi elmélkedésekben sem. Itt a bűn negatív következményeként az van megemlítve, hogy az ember „nem tapasztalhatja meg (Isten) szeretetét és életére vonatkozó tervét.”

A 3. pont említi Jézus Krisztust, de csupán annyit, hogy „Isten megoldása az ember bűnére”. Hogy hogyan megoldás, azt nem tudjuk meg. A megfeszített Krisztusról, a kereszt evangéliumáról, a helyettes áldozatról, a kiengesztelésről, a kiontott drága vérről nem olvasunk. De a megigazulásról sem. Jézus csupán eszközzé degradálódik az ember kezében. Így olvassuk, hogy Aki által „megismerheted és megtapasztalhatod Isten szeretetét és életedre vonatkozó tervét.” A 4. pontban röviden megemlítésre kerül a bűnbánat és Jézus Krisztusnak az élet Uraként való elfogadása, s végül egy „megtérő-imádság”, amely által a leírás szerint meg lehet ismerni Istent.

Hogy miért van az embernek szüksége Jézusra, arra a Mai Ige a 2010-es kiadványoktól kezdve még ezeknél is felvizezettebb evangéliummal válaszol, amit még rövidebben, három pontban összefoglalva a hátlapon, vagy az utolsó oldalakon olvashatunk: Három OK, amiért szükséged van Jézusra címmel.

Első ok: „Mert kísért a múltad.” Itt azt olvassuk, hogy Jézus „képes visszamenni a múltban elkövetet bűneidhez, egészen megtisztítani azoktól, és egy teljesen új kezdetet adni neked!” Jézus Krisztus nem „időutazó”, Ő örökkévaló, és mint Isten Fia, az időn kívül/fölötte áll. De az idők végén megjelent időben és térben, emberi testben, és magára vette a világ bűnét, s a golgotai kereszten elszenvedte az azokért járó büntetést, Isten haragját. Isten jogos ítéletéről, haragjáról, mely alól megszabadít a Fiú, nem olvasunk. A megtisztítás mikéntjéről, a golgotai váltságáldozatról sem.

A második ok: „Mert szükséged van egy barátra.” Jézus Megváltónkká adatott, nekünk Megváltóra van szükségünk elsősorban, nem barátra. Döbbenetes ebben a pontban azt olvasni, hogy Jézus a legjobbat hiszi az emberrel kapcsolatban. Ilyet sehol nem olvasunk a Bibliában! Humanista, emberközpontú az itt közölt felfogás (is).

A harmadik ok: „Mert az Ő kezében van a jövő.” Itt is végül egy imádság-példát találunk, melyben nem megfelelő a hangsúlyozás: nincs benne a méltó és jogos ítélet elismerése, csupán a múltban elkövetett bűnök miatti bűnbánatról van szó, nem a romlott természetről, lázadásról, hitetlenségről. Olyan, mintha az ember céljai érdekében eszközül használná fel Jézust, hogy a múlt zavaró hatása megszűnjék, a jövőre nézve se féljen, és örömteli céltudatos élete legyen itt a földön, ahol immár nyugodtan tervezhet. Szájjal kimondja, hogy legyen az Úr Jézus élete Ura, közben mégis végig az emberi cselekedetekről olvasunk az elmélkedésekben, a pszichológiai technikákról, emberek (leggyakrabban hitetlen emberek) gondolatairól, emberi (leggyakrabban hitetlen emberi) példákról, világias célokról, földi sikerekről, álmokról stb.

Jézus Krisztus megváltói műve porba tiportatik az emberi „tedd ezt-tedd azt gondolatok” által a Mai Ige hasábjain. Ráadásul Bob Gass még idéz is Phil Hines-től egy „humoros kitalált történetet Jézusról” (2009. szeptember 5.), melyben az Úr Jézus messiási csodái vannak szociális segítséggé degradálva, valamint Jézust egy humanista emberbarát hippiként mutatja be, amint leül egy ember mellé együtt sírni, amikor megtudja róla Jézus, hogy azért sír, mert lelkipásztor. És ezt Gass kommentár nélkül idézi. Én ezt nem találom humorosnak, hanem inkább szentségtelennek!

A Mai Ige siker-evangéliumot hirdet

A leggyakrabban előforduló szavak között találjuk a következő kifejezéseket: pénz, siker, álom, vezető. Ez önmagában sokat beszél – meglátásom szerint.

„Isten számára nincs lehetetlen. Ő lehet az orvosod, a tanácsadód, a tőzsdeügynököd, az ügyvéded és bármi más, amire épp szükséged van.” (2012. július 5.) Itt példát látunk arra is, ami sok elmélkedésből világosan kitűnik, hogy Isten van az emberért. Gyakran egyensúlyozni próbál a lehetetlen kötélen, de elárulja magát: „... ne engedd, hogy énközpontúvá válj! Isten azt akarja, hogy élvezhesd a sikert, de bármikor, amikor a haszonkulcs fontosabbá válik, mint a szolgálat elve, elveszted Isten áldásait. Másodszor: ne vessz el a földi dolgokban! Egy sikeres vezető írja...” (2012. július 8.) Teljesen világos a következő mondat is: „Értsd meg ezt: Isten a bátorító szavakat, tetteket és viselkedésmódot használja arra, hogy erősítse bennünk az elszántságot a sikerre.” (2012. augusztus 3.)

A siker-evangélium propagálása érdekében példaként gyakran használ olyan sikeres sportolókat, mint pl. Magic Johnson (2012. május 25.), nem említve azt, hogy ők nem az Úrral érték el, amit elértek. Ilyen példa még Lance Armstrong említése (2009. július 30.), akiről bár csak mostanra derült ki sok minden, de már akkor sejteni lehetett, hogy doppingolt, nem tisztességesen versenyzett.

A Mai Ige emberközpontú

Írásmagyarázatai, áhítatai emberközpontúak, nem pedig Isten-központúak.

Mindenféle Jézus Krisztusra, az Őbenne nyert új természetre tett utalás nélkül fogalmazza meg a következőket az emberre nézve: „Nem a te gondod fontos Isten számára – minden gondod az! Ő gyönyörködik benned (Zsoltárok 19:20). Úgy örül neked, ahogy a vőlegény örül a menyasszonynak (Ézsaiás 62:5). Sosem vagy túl kicsi ahhoz, sem a gondod nem túl nagy ahhoz, hogy ne kérhetnéd mennyei Atyád segítségét...” (2012. július 19.)

Az emberek szeretetének teljes félreértéséről tesz bizonyságot Bob Gass, amikor az emberek dicsérésére hív fel, ráadásul az általa sokra tartott éstöbbször idézett kozmetikai cég-alapító Mary Kay Ash gondolatait hozza fel igazoló példaként (2010. november 26.). Az ember a saját élete irányítója? A hívő élete nem az Úr Jézus Krisztusé? Ezzel kapcsolatban olvassuk: „Ragadd meg a kormányt, ez a te életed! ... erődet abba fektesd, amin képes vagy változtatni ... Amikor változik a zene, itt az ideje, hogy megtanuld az új tánclépéseket, különben csak oldalt fogsz üldögélni.” (2012. július 11.) És a sorrend mindig az, hogy először az ember, s csak utána az Isten! Pl.: Egy imádság vége: „... világítsd meg ösvényem és segíts továbbmenni, mert tudom, hogy a végén minden az én javamra és a te dicsőségedre lesz Krisztus nevében. Ámen.” (2012. július 4.) – kiemelés tőlem, S.D.

Isten az Őbenne hívők életére nézve megjelenti akaratát, de a Biblia sohasem beszél Isten akaratáról, mint „álomról”. Ez a New Age-ben mozgó, maga körül forgó posztmodern ember gondolata. És így beszél gyakran Bob Gass: „Kérj Istentől saját álmot! Az álmod nem születhet rossz indítékból, például büszkeségből, féltékenységből, haragból, elvetettségből vagy versengésből. ... Ismerd el indítékaidat, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szíved, majd kérj tőle egy olyan álmot, amit Ő támogathat!” (2012. október 29.) Vagy: „Nézzük meg, milyen kifogásokat találunk arra, hogy nem igyekszünk beteljesíteni az Istentől kapott álmunkat.” (2012. november 3.) „Reményeid és álmaid be tudnak teljesedni. Csak annyit kell tenned, hogy imádkozol, és behívod Jézust az élethelyzetedbe.” (2012. augusztus 7.) Mintha Isten igazodna az ember dolgaihoz, nem pedig az ember a megtérés/újonnan születés által az Istenhez, Jézus Krisztusban.

A Mai Ige ökumenikus, katolikus tanításokat hordoz

A Krisztusban újonnan született hívők egységének bibliai tanítását teljesen nélkülözve, a hamis, ökumenikus értelmezést boncolgatja az egység és a felekezetek kérdésével kapcsolatban. „A megosztott egyház sérült és gyenge egyház. Gondoltál-e már valaha arra, mi történne, ha levetnénk címkéinket és valódi tartalmunkat tennénk a kirakatba? Talán nem lenne szükségünk figyelemfelkeltő jelekre az ajtókon, hogy embereket vonzzunk, mert vonzaná őket a bent lévők szeretete. Érdemes elgondolkodni rajta, ugye?” (2012. június 5.) Egy szót sem szól Gass arról, hogy Krisztus főpapi imája meghallgattatott, a valóban újonnan születettek egységben vannak, hogy valódi szellemi/lelki egység csak újonnan született emberek között valósulhat meg. Nincs olyan, hogy egység minden áron. Látható, külső egységről sem beszél a Szentírás, csak majd az antikrisztusi hitehagyó egyházban. Gass sokat idéz ökumenikus tanítóktól, mozgalmi emberektől. A tévelygéstől való elszakadásra nemigen szólít fel.

Az ökumenikus, „katolizáló hatás” az alábbi személyek propagálásából látható. Szent Ferencet említi jó példaként az élettel való prédikálás kérdésében. (2012. július 15.) Teréz anyát Istentől elhívott hívő keresztyénnek tartja és Pál apostollal egy sorban meri említeni (2012. május 16.). Tanításainak megismerésére buzdít azzal, hogy gondolatait gyakran idézi, pl.: „Teréz anya mondta: »Nem tudunk nagy dolgokat tenni, csak kis dolgokat nagy szeretettel.«” (2012. november 3.)

A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvért, eredeti nevén Nicolas Herman-t, a francia kármelita szerzetest idézi (2012. április 12-13.), tanításait, életpéldáját ajánlja. Ez az ember egy katolikus misztikus volt, akin keresztül (többek között) a katolikus miszticizmus beáramlik a protestáns/evangéliumi körökbe. Az ő könyveit és írásait ajánlja Bob Gass, és a magyar fordító kisbetűs kiegészítéssel segíti ezt a célt a magyar olvasók körében. Maga Bob Gass ajánlja egyik praktikáját a misztikus istenélmény elérésére a következő szavakkal: „Pál azt írja: »Szüntelenül imádkozzatok« (1Thesszalonika 5:17). »De hát azt meg hogy kell?« -
kérdezed. Az egyik módja, hogy »lélegzetvétel imádságokat« mondasz, ahogyan sok nagy szent és író tette az évszázadok során. Válassz valamilyen egyszerű mondatot, amit egyetlen lélegzetvétellel ki lehet mondani: »Uram, velem vagy.” „Rád bízom magam, Uram.«; »Szeretnélek jobban megismerni.« ... Vagy elmondhatsz rövid igeverseket: »Nekem az élet Krisztus.«; »Te sohasem hagysz el engem«; »Te gondoskodsz minden szükségemről«. Ismételd őket, míg mélyen belegyökereznek szívedbe, és elkezdenek láthatóvá válni viselkedésedben és tetteidben. Ez egy képesség, egy szokás, amit ki tudsz fejleszteni magadban.” (2012. április 13.) Ez a kontemplatív miszticizmus egyik okkult praktikája, rettenetesen veszedelmes dolog, nem szabad alábecsülni!

A Mai Ige karizmatikus tanításokat hordoz

Már említettük fentebb a siker-evangéliumot, ami a karizmatikusokra jellemző. A Szent Lélekhez való imádkozásra buzdít, amikor név nélkül ekképpen idéz egy bibliatanítót: „Ha azt akarod, hogy a végén minden összejöjjön, akkor kérd a Szentlelket, hogy mutassa meg, hol »esett le a szem«.” (2012. július 4.)

A hit általi, imára bekövetkező, hirtelen „csodás gyógyulások” kérdésében hagyja homályban eltévelyedni az embereket (2009. szeptember 16.), mintha az apostoli kor jelajándéka még működne a mai hívők körében. Nem helyesen magyarázza a Jakab 5:14-15 verseit! Az ún. modern dicsőítő énekeket és zenéket nem ítéli el, sőt ajánlja is. Pedig ezek nem Istennek, Jézus Krisztusnak, hanem egy hamis jézusnak, démonoknak szóló pop-rock bálványáldozatok. Az Isten dicsőítése kapcsán olvassuk pl. többek között: „... a dicsőítés megváltoztatja a környezetedet... Ez történik akkor, amikor egy dicsőítő CD-t teszel be, vagy a rádiót egy keresztyén csatornára hangolod; a problémáid nem feltétlenül változnak meg, de a kilátásaid igen...” (2012. április 2.)

 

Humanista pszichológia keverése a bibliai tanítással

Gyakran idéz humanista pszichológusoktól, és a napi üzenetek tele vannak pszichológiából származó emberi gondolatokkal. „Légy türelmes magadhoz, ez a változás fokozatosan megy végbe.” (2012. június 12.) „Hasznos dolgokat mondj magadnak!” (2012. július 13.) „Ki kell fejlesztened magadban az Istentől való függés egyre erősebb tudatát.” (2012. július 16.)

Sokat beszél személyiség-típusokról, melyek többek között az asztrológiából, okkult háttérből lettek levezetve. Sőt, a pszichológia által megnevezett „személyiségrész típusokról” is aprólékosan tanít (2010. december 7-8.).

A Mai Ige kritika nélkül idéz világi filozófusoktól, New Age/okkult tévtanítóktól, eltévelyedett hitvallóktól Ralph Waldo Emerson-tól több ízben idéz (2012. augusztus 17., november 19.) anélkül, hogy megemlítené, hogy ő a 19. század közepén megindult transzcendentalizmus mozgalmának vezetője volt, és tagadta Jézus Isten voltát. Többször idéz Henry David Thoreau-tól is (2012. augusztus 17.), aki Emerson társa volt a fent említett sötét mozgalomban.

Gyakran emlegetett személy Billy Graham (2009. augusztus 4., 2012. május 16.), aki az ún. új evangélikalizmus egyik zászlóvivője, az ökumené világszintű motorja, a protestáns, evangéliumi keresztyénség tévelyítője, hídverő ember a Római Katolikus Egyház felé. Olyan motivációs szónokokat, management tanítókat emleget kritika nélkül Bob Gass, mint Zig Ziglar-t (2010. november 2., 2012. augusztus 17.), Ken Blanchard-ot (2012. augusztus 17.), aki a New Age-meditáció terjesztője is, vagy a Skull and Bones nevű titkos társaság tagjává is vált zavaros hátterű FedEx vezető, Fred Smith-t (2012. augusztus 17-18.), akinek gondolkozását, életvitelét ajánlja olvasói figyelmébe.

Dr. John Maxwell-t is gyakran idézi (2009. július 18., 2010. július 24. és december 17., 2012. december 23.), aki vezetőképző-tanfolyamokat tart, de valójában tévtanító, New Age- tanítókat ajánl nyakra-főre, New Age-gyakorlatokat propagál, és az Ige értelmét gyakran kiforgatja management- és vezetőképzési célok érdekében.

Dr. James Dobson-t is gyakran ajánlja (2012. augusztus 28.), mint keresztyén példát, lelkigondozót, aki valójában az ökumené élharcosa, katolikusok propagálója, a pszicho-herezis (a humanista pszichológiának a keresztyén biblikus lelkigondozásba való belekeveréséből fakadó tévtanítások) egyik zászlóvivője.

Max Lucado-t is többször idézi kritika nélkül Bob Gass (2010. december 4., 2012. április 6.). Lucado ökumenikus gondolkodású és ez irányba munkálkodik, valamint az új evangélikalizmus embere, dicsőítő koncertturnék szervezője. Több tévtanítás, kapcsolat Rick Warren-nel és okkult gyakorlatok (New Age-meditáció, jóga, miszticizmus) propagálása jellemzi.

Philip Yancey-t is idézi (2012. december 31.) mindenféle kritika nélkül, aki katolikus misztikusokat szeret ajánlani könyveiben, az ökumené és az új evangélikalizmus embere.

Tony Campolo-t is idézi kritika nélkül (2009. augusztus 7.), pedig Campolo a katolicizmust elfogadó, liberalizmust hirdető tévtanító, az Emergent Church embere, a homoszexuálisok jogaiért küzd, és nem hisz a Biblia tévedhetetlenségében.

Kritika nélkül említi Gass a parázna életű, orgiákon is részt vevő, kettős életű Martin Luther King Jr.-t (2012. november 3.).

Walt Whitman költőt és esetét is pozitív példaként állítja be olvasóinak, és azt is, ahogyan a korábban említett Emerson bátorította. Azt nem említi meg, hogy Whitman gondolkodásmódja átmenet volt a transzcendentalizmus és a realizmus között, hogy zavaros szexuális beállítottság tükröződik művein, melyeket kritikusai gyakran obszcénnek írtak le. Csak azt mondja Bob Gass, hogy az amerikai irodalom egyik óriása volt. A magyar fordító megcsillagozottan utalást tesz az említett művének a magyar kiadására, ezzel bátorítja a gyanútlan olvasót a veszélyes vizekre evezésre. Szomorú.

Az egyik legdöbbenetesebb elmélkedés az, amelyben C.S. Lewis-t és J.R.R. Tolkien-t dicséri Gass, mint a bátorító barátság szép „példaképeit”. „... és Lewis volt az, aki bátorította Tolkient, hogy folytassa a regényírást, és keressen kiadót. Barátságuk és kölcsönös biztatásuk nélkül sohasem született volna meg a 20. század briliáns hitvédelmi írása és a fantasy irodalom egyik legcsodálatosabb darabja.” (2010. november 2.) Azt nem mondja el Gass olvasóinak, hogy C.S. Lewis, „hitvédő” végig megmaradt katolicizmusában, és nem hitt a Biblia szó szerinti isteni ihletettségében, valamint hogy Tolkien fantasy műve milyen ördögi, okkult elemekkel van tele tűzdelve, s milyen pusztítást végzett!

Itt szeretnék rávilágítani az eltévelyítésnek egy ma létező rettenetes módjára. Amikor egy szerző kritika nélkül tüntet fel, és egy általa megszerkesztett megvilágításban pozitívan bemutat egy személyt, tanítást, mozgalmat, és ezáltal elhazudja a veszélyeket, a teljes valóságot, amiről ő maga valószínűleg tudhatott. Ez kiderülhet az idézett veszélyes emberek, tanítások felette nagy sokaságából, és a bemutatásuk ravasz megszerkesztettségéből.

Mindegyikből hiányzik a negatív vonás leghalványabb említése is! Ez a Mai Ige esetében fennáll. Ezzel nem akarok feltétlenül a szerző szándékosságára célozni, de tessék elgondolkodni rajta, vajon mi késztet valakit ilyesmire? Tudva vagy tudatlanul, kinek az eszköze egy ilyen szerző, egy ilyen orgánum?

A Mai Ige és az Új Világrend kapcsolata?

Ez a felvetés talán túlzásnak tűnhet. A 2012. szeptember 2-i írásban a szabadság, a szabadulás témakörében meglepően részletesen szól Bob Gass a Washingtonban, a Capitolium tetején álló szoborról, melyet Lady Freedom-nak neveztek el. Valójában ez a szobor Perszefonét, az alvilág úrnőjét ábrázolja, fegyverzetben, csillagkoronával a feje körül, és ördögi háttérrel és utalásokkal bír: „Szabadság, mely győzelmes a háborúban és békében” volt a másik neve. Döbbenetes, hogy a Biblia szabadság-fogalmát egyáltalán fel nem tárva, Gass nem csupán téved, hanem nagyot lő mellé: egy ördögi szobrot reklámoz a Krisztusban  való szabadság prédikálása helyett. Vajon tudatlanságból? Az utolsó bekezdés az alábbi honlapon egyike a sok forrásnak, mely világossá teszi a Capitolium tetején álló szobor „kilétét”: http://www.freewebs.com/open-your-eyes-archives/masonicusa.htm

Összefoglalás, következtetések

Meglátásom szerint a Mai Ige áhítatos füzet olvasása, a fent említettek miatt, többnyire fals megtéréseket eredményez, mivel kevés a Bibliai Ige benne, és az a kevés is gyakran nem jó fordításokból kerül elő. Az összefüggő bibliai evangélium a megfeszített Krisztusról nem kerül bemutatásra. Az ember elveszett állapota, bűnösségének mibenléte nem lesz világossá, és a kárhozat, az ítélet nem hirdettetik. Kegyelmet csak elveszett bűnösnek lehet hirdetni! Az Ige a gyökerekig hatol, a szellemnek és a léleknek megoszlásáig (Zsidókhoz írt levél 4:12), ellenben a felvizezett, töredékes biblia-fordítású „igék” nem hatolnak mélyre, csak a felszínen maszatolnak.

Nagy veszély, mint más áhítatos könyveknél is, hogy a Biblia olvasását helyettesítheti a Mai Ige kiadvány. Azonban ebben a kiadók mintha segédkeznének is, azáltal, hogy tele van az újságot reklámozó olvasói „bizonyságtételekkel” az írás, pl.: „Mióta a Mai Igét olvasom, megváltozott az életem...”, nem amióta „újonnan születtem” a Krisztusban. Ezt a kifejezést, hogy újonnan születés, még nem találtam meg a kiadványban!

Maga Bob Gass, így fogalmazza meg írásainak célját: „Ez az áhítat a motor berúgása hideg reggeleken, amikor nincs kedved olvasni a Bibliádat, vagy egy kicsit száraznak találod – ilyenkor egy jó kis ösztönző befecskendezésre van szükséged. Ezt kívánom nyújtani olvasóinknak – valami olyat, ami a gondolataikat Isten jóságára összpontosítja” (http://maiige.hu/a_mai_ige_tortenete) – ezek a gondolatok önmagukért beszélnek! És még ilyenebbek is találhatók az angol nyelven fiataloknak szerkesztett Word 4U 2Day című áhítatos füzetben (http://www.ucb.co.uk/w4u).

Többek elmondása, bizonyságtétele alapján világossá vált, hogy a Mai Ige olvasása sokak életében helyettesíti a Szentírás behatóbb tanulmányozását. A ma emberének gyors gyakorlati útmutatások kellenek, válaszok életének mindennapjaira – nem ér rá elcsendesedni az Ige fölött, elmélyedve tanulmányozni azt; arra figyelni, amit Isten akar mondani. És bár külsőleg tevékenykedni kezd az ember, ha elolvassa a Mai Igét, de így gyakran csak a felszín változik valamelyest, azonban újonnan születés, valódi, felülről való élet ritkán fakadhat föl (az Úr Isten könyörülő irgalmából) a Mai Ige nyomán. Egészen más történik, csendes eltévelyítés a Bibliától. És nem „inspiráló injekciót”, hanem a valamennyi jó tartalomhoz képest csupán csekélynek tűnő rosszat is tartalmazó, mérgezett injekciókat kap napról napra az olvasó, aminek a következményeit ő maga gyakran észre sem veszi. De mindazonáltal megáll Istennek Igéje: „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is.” (Galata 6:7)

Kérem kedves Olvasómat, hogy mérlegelje az olvasottakat az Úr előtti őszinte csendességben. Imádkozzon világosságért e kérdésben (is). Tanúsítson a béreaiakhoz hasonló magatartást (Cselekedetek 17:10-12), akik naponként tudakozták AZ ÍRÁSOKAT, hogy vajon úgy vannak-e azok, amiket nekik tanítottak. Ha kell, járjon utána, nézzen utána a dolgoknak. És hozzon meg egy határozott döntést, ami a hívő keresztyén ember számára egyértelmű kell legyen, minden jónak tűnő elem ellenére! És figyelmeztessen másokat is, tudva, hogy ha valaki eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, akkor tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez (Jakab 5:19-20).

Budapest, 2012. október 26.

 

Imádkozó szívvel, féltő felebaráti és testvéri szeretettel az Úr Jézus Krisztusban,

Solymos Dániel az Úr Jézus Krisztus elhívott szolgája, evangélista az Evangéliumi Szabad Eklézsia egyik prédikátora

1012 Budapest, Vérmező út 6.

E-mail: daniel_solymos@yahoo.co.uk